Header018.jpg

Mewanambin Media Communication Group (HK) Ltd.

  Greetings!  

Welcome to the new web site for the Kiratis ("Disciples of Tagera Ningwa Bhu Mang Mennimang, Mendhamang, Nisse Sekkhamang " (ᤀᤠᤣᤋ᤻ ᤋᤠᤃᤣᤖᤠ  ᤏᤡᤱᤘᤠᤓᤢ ᤔᤠᤱᤅᤣ ᤛᤣᤘᤠᤖᤠᤣ ॥) " from around the world in Mewanambin.

This is the first official web site ever have been launched to provide the information on Kirat religion and literature development to the devoted religious disciples, becoming devotees and whoever wishes to become one to exchange their experiences and findings. Our official contact is expanding to international arena where the places the brave Gurkhas stepped on long before and stepping on the places where they will serve around the globe. Our congregations worship and serve God in small rural communities in around the world.

Look at the web sites of our Mangsewa (Prayers) congregations and Mangsewa Sabas (Pastors). If you are interested in learning more about this denomination that welcomes diversity and encourages individual responsibility for learning about Religious life and helping to guide individuals to the Enlightment, visit one of our congregations.

We welcome your comments or inquiries through on site “Readers’ Comments” or staff e-mail.

May God's grace and peace abound in your life!

 

guru prabachan small

 
  ᤀᤠᤏᤠᤣᤔᤢᤀᤡ  
  ᤀᤠᤣᤋ᤻ ᤋᤠᤃᤣᤖᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠᤓᤢ ᤔᤠᤱᤅᤣ ᤛᤣᤘᤠᤖᤠᤣ ॥  
 

ᤔᤧᤴᤇᤠᤶᤃᤣᤴ ᤏᤠᤶᤕᤠᤵᤔᤡᤛᤠ ᤀᤠᤒᤢᤗᤠᤛᤠ ᤏᤢ ᤑᤠᤰᤘᤠ ᤁᤡᤖᤠᤋ ᤛᤢᤘᤠᤱᤃᤧᤴ ᤛᤠᤛᤣ ॥ ᤏᤠᤶᤈᤱᤑᤢᤱ ᤏᤠᤶᤀᤠᤣᤄᤔᤠ ᤛᤠᤛᤣ ॥ ᤗᤠᤈᤱᤑᤢᤱ ᤗᤠᤀᤠᤣᤄᤔᤠ ᤛᤠᤛᤣ ॥ ᤔᤡᤈᤱᤑᤢᤱ ᤔᤡᤀᤠᤣᤄᤔᤠ ᤛᤠᤛᤣ ॥ ᤛᤡᤘᤠᤍᤡᤱᤃᤖ ᤀᤠᤄᤠᤜᤢᤴ ᤛᤠᤛᤣ ॥ ᤁᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣᤰ ᤗᤰᤐᤣᤂᤣᤕᤠᤣ ᤛᤠᤶᤔᤠᤩᤱᤘᤠ ᤗᤡᤅᤣ । ᤕᤢᤵᤐᤠᤘᤠ ᤗᤡᤅᤣ ॥ ᤌᤠᤰᤌᤠᤁᤢᤶ ᤔᤢᤜᤡᤃᤢᤶ ᤀᤱᤛᤡᤔᤠᤅ ᤗᤡᤱᤍᤧᤴ ᤑᤠᤸᤃᤢᤏᤴᤍ ᤏᤡᤛ᤻ᤛᤣᤜᤠᤱᤔᤠᤖᤣ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤁᤢᤎᤰ ᤕᤠᤶᤒᤣᤀᤠᤣ ᤋᤠᤃᤣᤖᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠᤓᤢ ᤔᤠᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤆᤱᤛᤠᤶ ᤕᤠᤶᤒᤠᤣᤏ᤻ ᤌᤠᤴᤇᤡᤱ ॥ ᤐᤣᤗᤡᤃᤧᤴ ᤕᤠᤣᤒᤠᤴ ᤐᤠᤴᤇᤡᤱ ॥ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖ ᤔᤠᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤌᤠᤴᤇᤡᤱᤅᤠᤱ ᤌᤰᤗᤡᤃᤧᤴ ᤛᤠᤶᤔᤠᤱ ᤛᤣᤘᤠ ॥ ᤛᤠᤵᤔᤠᤃᤧᤴ ᤔᤠᤱᤏᤢ ᤛᤣᤘᤠ ᤆᤠᤣᤰᤔᤠ ᤛᤏᤶᤈᤡᤰ ᤔᤢᤴᤎᤢᤴ । ᤆᤶᤈᤡᤰ ᤔᤢᤴᤎᤢᤶ । ᤛᤛᤡ ᤔᤢᤴᤎᤢᤶ । ᤕᤣᤳᤇᤠᤶᤌᤡᤶ ᤔᤢᤴᤎᤢᤶ ᤆᤠᤣᤃᤢᤎ ॥ ᤔᤠᤱᤘᤠ ᤆᤠᤣᤳᤗᤢᤱ ᤜᤠᤱᤘᤠ ᤆᤠᤣᤳᤗᤢᤱ ᤗᤢᤱᤎᤢᤱᤎᤠᤣ ᤏᤠᤶᤛᤡᤱ ᤁᤣᤵᤔᤠ । ᤁᤢᤛᤠᤱ ᤗᤔᤠ । ᤁᤢᤗᤡᤱᤎᤠᤣ ᤁᤣᤵᤔᤠ ᤁᤢᤛᤠᤱᤛᤣᤒᤠ । ᤂᤠᤛᤠᤶᤒᤠ । ᤛᤠᤶᤏᤡᤃᤧᤶᤒᤠ ᤐᤠᤣᤱᤔᤠ ᤁᤣᤵᤔᤠᤖᤣ ᤔᤠᤖᤠᤶᤔᤡᤴ ᤋᤠᤣᤏ᤻ᤔᤠ । ᤆᤠᤣᤰᤔᤠ ᤗᤰᤐᤣᤁ᤻ ᤐᤠᤣᤂ᤻ᤒᤠ ᤆᤠᤣᤃᤢᤸᤗᤣ ᤛᤠᤘᤠᤕᤣᤜᤠᤱ ᤁᤡᤖᤠᤋ᤻ ᤜᤠᤱᤛᤠᤶ ᤛᤠᤶᤕᤠᤣᤛᤠᤒᤠ ᤀᤠᤒᤢᤗᤠᤛᤠ ᤗᤢᤶᤔᤠᤣ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤛᤛᤡᤃᤧᤴ ᤔᤠᤖᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤒᤢᤴ ᤁᤴ ᤛᤠᤶᤈᤡᤰ ᤔᤢᤴᤎᤢᤶᤔᤡᤴ ᤏᤢᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡᤵᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤋᤢᤶᤗ᤹ᤑᤠᤀᤠᤱ ᤋᤠᤣᤴᤍᤢᤱ ᤗᤋ᤻ᤋᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ ॥

 
 

ᤛᤠᤶᤕᤠᤣ ᤔᤧᤴᤏᤧ ᤛᤠᤵᤕᤠᤣᤁ᤻ ᤔᤧᤒᤠᤣᤅ᤻ᤏᤧᤴ । ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤜᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤔᤧᤴᤏᤧ ᤏᤠᤶᤕᤠᤵᤔᤡᤛᤠᤀᤠᤣ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱ ᤔᤣᤍᤠᤏᤧᤴ ᤁᤣᤗ,ᤒᤠ ᤜᤠᤱᤛᤠᤶ ᤛᤠᤶᤕᤠᤣᤛᤠ ᤌᤁ᤻ᤌᤁ᤻ ᤏᤢ ᤌᤰᤘᤠᤛᤠᤶ ᤗᤢᤶᤔᤠᤣ ᤁᤧᤵᤔᤠᤖᤣ ᤗᤠᤃᤡ ᤁᤧᤖᤧᤁ᤻ ᤀᤡᤱᤄᤱᤐᤠᤏ᤻ᤜᤠ, ᤐᤛᤣ ᤆᤠᤣᤰᤁᤡ ᤀᤡᤱᤛᤣᤔᤠ ᤕᤠᤒᤁ᤻ᤂᤧᤕᤠᤣ ᤁᤴ ᤘᤣᤒᤛᤠᤀᤡᤋ᤻ᤗᤧ ᤁᤢᤈᤠ,ᤀᤡ ᤑᤠ,ᤛᤡᤱ ᤁᤧᤳᤋᤢ ᤁᤧᤗ,ᤒᤠ ᤏᤡᤱᤛᤠᤱ ᤆᤠᤣᤃᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ ॥ ᤜᤧᤰᤁᤠᤩᤱ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤁᤡᤖᤠᤋ᤻ ᤜᤠᤱᤛᤠᤶ ᤛᤠᤶᤕᤠᤣᤛᤠᤒᤠᤜᤠ,ᤖᤧ ᤁᤴ ᤀᤡᤏ᤻ᤋᤖᤏᤧᤋ᤻ (INTERNET) ᤀᤠᤣ ᤏᤢ ᤜᤏᤱᤛᤏᤶ ᤛᤠᤶᤕᤠᤣᤖᤧ ᤀᤡᤱᤄᤱᤐᤠᤏ᤻ᤜᤠ, ᤂᤧᤶᤔ ᤏᤢ ᤏᤡᤔᤠ ᤔᤣᤛᤢᤰᤋᤢ ᤁᤧᤗ,ᤒᤠ ᤏᤡᤱᤛᤠᤱ ᤆᤠᤣᤃᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ ॥

 
 
ᤁᤢᤏᤢᤶᤔᤠᤣ ᤁᤴ ᤕᤠᤶᤒᤰᤁᤡᤴ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤀᤠᤄᤠᤜᤢᤏ᤻ ᤜᤠᤱᤛᤠᤶ ᤛᤠᤶᤕᤠᤣᤛᤠᤒᤠᤜᤠ,ᤖᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤕᤠᤔ᤻ᤒᤰ ᤁᤣᤀᤡᤳᤋᤢᤶᤔᤠᤱ ᤌᤠᤣᤒᤠᤣ ᤁᤣᤈᤠᤣᤃᤢᤶᤗ ᤁᤧᤍᤣ,ᤖᤢᤶ ᤁᤧᤗᤒᤠ ᤏᤡᤱᤛᤠᤱ ᤆᤠᤃᤢᤱᤗ ᤘᤣᤒᤛᤠᤀᤡᤋ (Website) ᤔᤣᤘᤠᤏᤠᤶᤒᤡᤴᤖᤧᤴ ᤁᤢᤛᤠᤱ ᤗᤔᤠ । ᤁᤢᤗᤡᤱᤎᤠᤣ ᤁᤧᤳᤗ,ᤑᤠᤀᤠᤱ ᤏᤠᤔᤢᤀᤡᤀᤡᤱᤄᤱ ᤋᤠᤣᤏ᤻ᤍᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠᤖᤠᤣ ॥
 
   ᤀᤠᤣᤋ᤻ ᤋᤠᤃᤣᤖᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠᤓᤢ ᤔᤠᤱᤅᤣ ᤛᤣᤘᤠᤖᤠᤣ ॥  
 

Guru Sign

 
 

ᤔᤢᤜᤡᤃᤢᤶ ᤀᤱᤛᤡᤔᤠᤱ ᤗᤡᤱᤍᤧᤴ ᤀᤠᤋ᤻ᤔᤠᤏᤴᤍ ᤛᤣᤀᤡᤱ
ᤃᤢᤖᤢ ᤀᤠᤛᤪᤔ᤻ ᤗᤠᤖᤢᤶᤒᤠ । ᤀᤡᤗᤠᤔ ᤏᤣᤐᤠᤗ ॥
ᤋᤱᤃᤐ - ᥈᥆᥌᥍ ᤌᤧᤛᤧᤰᤖᤠᤣ ᥍ ᤕᤧᤴ ᤋᤧᤏᤧᤒᤠ ᤕᤠᤶᤔᤠᤣ